บทความ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ใด?

พิมพ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่บุคคลใหม่ที่เพิ่งจะปรากฏขึ้นในพระคัมภีร์เพียงไม่กี่หน้าเท่านั้น พระองค์ทรงมีบทบาทที่สำคัญมากในแผนการทรงไถ่ของพระเจ้าตั้งแต่การทรงสร้างจนถึงชั่วนิจนิรันดร์ ในปฐมกาลบทที่ 1:2 พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระวิญญาณของพระเจ้าได้ปกคลุมอยู่เหนือการทรงสร้างที่ว่างเปล่าและไร้รูปทรงในขณะนั้น ในบทสุดท้ายของวิวรณ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เชิญให้มวลมนุษย์เข้ามามีส่วนในการทรงไถ่ของพระเจ้า (วิวรณ์ 22:17)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระบุตร และพระบิดามีความเท่าเทียมกัน หรือพระเจ้าองค์เดียวในสามพระภาคภาษาทางศาสนศาสตร์สำหรับลักษณะของพระเจ้าในรูปแบบนี้คือ คำว่า สามพระภาค ถึงแม้ว่าคำนี้จะไม่มีการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ก็ตามแต่ถือได้ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการอธิบายถึงพระเจ้าที่มีสามพระภาคคือ พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์

ขณะที่ความเชื่อของคริสเตียนได้แพร่กระจายออกไปยังโลกของชาวโรมและชาวต่างชาติ บางคนก็มีคำถามในเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาอ้างว่า พระวิญญาณบริสทุธิ์ไม่ใช่บุคคล แต่เป็นเพียงแค่แรงอิทธิพลของพระเจ้าเท่านั้น

มีการโต้เถียงและความสับสนเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณะ การงาน และการเป็นบุคคลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า ยังคงมีเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้หรือไม่

นามของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เราได้เห็นการงานที่เกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพันธสัญญาเดิม คำในภาษาฮีบรูสำหรับคำว่าวิญญาณคือ “รูวา” ซึ่งหมายความว่า ลม หรือ ลมหายใจ การเปรียบเทียบว่าลมเป็นเหมือนพระวิญญาณของพระเจ้าก็คือ ลมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีผลงานเกิดขึ้นมากมายในโลกนี้ ในพันธสัญญาเดิม พระองค์ได้ถูกอ้างถึงในฐานะพระวิญญาณของพระเจ้าหรือพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า วิญญาณของเราหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ (สดุดี 51:11 อิสยาห์ 63:10,11)

ในพันธสัญญาใหม่คำในภาษากรีกสำหรับวิญญาณคือ “นิวม่า” ซึ่งมีความหมายว่า ลมหรือลมหายใจที่มีความหมายเหมือนกันกับคำในภาษาฮีบรู พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังถูกเรียกว่าเป็นผู้ปลอบประโลมหรือผู้ช่วยซึ่งแปลมาจากภาษากรีกคำว่า “พาราเคลโทส” หมายถึง ผู้ที่อยู่เคียงข้างเพื่อให้ความช่วยเหลือ (ยอห์น 14:16,26, 15:26) และพระองค์ยังถูกเรียกว่า พระวิญญาณของพระเยซูด้วย (ฟิลิปปี 1:19)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ใด?
1. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้า

ทั้งในพันธสัญญาเดิมและใหม่เป็นพยานได้ในเรื่องที่ว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ไม่ใช่แค่พลังของพระเจ้า แต่เป็นพระเจ้าเองเลย

พันธสัญญาเดิม
ในช่วงของพันธสัญญาเดิมนั้น พระวิญญาณของพระเจ้าจะทำงานเหนือบุคคลบางกลุ่มที่พระเจ้าเลือกไว้เท่านั้น เพื่อจะทำให้ภารกิจของพระเจ้าสำเร็จลง พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้มีส่วนร่วมในการทรงสร้างจักรวาล พระองค์ได้กล่าวเป็นคำพยากรณ์ต่อผู้เผยพระวจนะและได้เติมผู้รับใช้ของพระเจ้าให้ “เต็ม” เพื่อจะสามารถกระทำการงานของพระเจ้าให้สำเร็จลงได้ (อพยพ 28:3, 31:3) โดยพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ทำให้แซมสันสามารถฆ่าสิงโตที่เข้ามาจู่โจมเขาได้ พระวิญญาณให้ความสามารถกับเขา เสริมกำลังเขาเพื่อพระสิริของพระเจ้า  
ปฐมกาล 1:2
2 แผ่นดินก็ว่างเปล่า ไร้รูปทรง ความมืดอยู่เหนือน้ำนั้น และพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้น

ผู้วินิจฉัย 14:5-6
5 ฝ่ายแซมสันก็ลงไปที่เมืองทิมนาห์กับบิดามารดาของตน แซมสันมาถึงสวนองุ่นของทิมนาห์ ดูเถิด มีสิงห์หนุ่มตัวหนึ่งคำรามเข้าใส่เขาพระวิญญาณของพระเจ้าก็ทรงสถิตกับแซมสันอย่างมาก ท่านจึงฉีกสิงห์ออกอย่างคนฉีกลูกแพะ ทั้งที่ไม่มีอะไรในมือ แต่ท่านมิได้บอกให้บิดามารดาของท่านทราบว่าได้ทำอะไรไป

เศคาริยาห์ 4:6
6 แล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่า “นี่เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ให้ไว้กับเศรุบบาเบลว่า มิใช่ด้วยกำลังมิใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยวิญญาณของเรา พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ

ในเศคาริยาห์พระวิญญาณของพระเจ้าได้ถูกเรียกว่า วิญญาณของเรา เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า

พันธสัญญาใหม่
ในพันธสัญญาใหม่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระวิญญาณของพระเจ้ารู้เกี่ยวกับทุกสิ่งและทรงประทับอยู่ในทุกคนที่เชื่อในพระองค์

1โครินธิ์ 2:10-11
10 พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญาณ เพราะว่าพระวิญญาณทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้า 11 อันความคิดของมนุษย์นั้น ไม่มีผู้ใดหยั่งรู้ได้เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นเองฉันใด พระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยั่งรู้ได้

พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถอาศัยอยู่ในผู้เชื่อได้เพราะบัดนี้ร่างกายของเราได้เป็นพระวิหารของพระเจ้าแล้วตั้งแต่ที่พระเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทับอยู่ภายในเรา

1 โครินธ์ 3:16
16 ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่าน

2. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นบุคคล

อย่างที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนระหว่างพระบิดาและพระบุตรในฐานะของความเป็น “บุคคล” พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ถูกกล่าวไว้อย่างชัดเจนในฐานะของบุคคลด้วยเช่นเดียวกัน พระเจ้าองค์เดียวในสามพระภาคมีลักษณะและความสำคัญที่เหมือนกัน และนั่นเป็นลักษณะที่แท้จริงของทั้งสามพระภาค พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ภายในผู้เชื่อ เพื่อทำให้เราถึงซึ่งความสมบูรณ์แห่งการทรงไถ่
คุณลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถจะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากการเป็นบุคคล ไม่ใช่พลังซึ่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิตตัวอย่างเช่น พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสียพระทัย สามารถวินิฉัย สนทนา และสั่งสอนได้

พระองค์เสียพระทัยด้วยคำพูดและการกระทำของเรา (ฮีบรู 10:29)
เอเฟซัส 4:30
30 และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย เพราะโดยพระวิญญาณนั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้ เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอด
พระองค์อธิษฐานขอเพื่อเราซึ่งเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร พระองค์เป็นผู้นำเราในการอธิษฐาน (โรม 8:26)
พระองค์ทรงชันสูตรใจมนุษย์ (โรม 8:27)
พระองค์ทรงสนทนากับเรา (กิจการ 13:2, 16:6-7, วิวรณ์ 2:7)
พระองค์ทรงสอนเราในทุกสิ่ง (ยอห์น 14:26)
พระองค์ช่วยเตือนความจำเราเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์ (ยอห์น 14:26)

end


Add this to your website